– AktuaLności Gminne

  PolskiLad

  DrogBetUmowaPodpisanie

  W dniu 27 kwietnia 2023 roku Wójt Gminy Łowicz podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Łowicz”. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, jest firma DROG-BET Marcin Głuchowski z  Sochaczewa.

  ZADANIR DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

  BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY ŁOWICZ  DOFINANSOWANIE 9 215 000,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 10 834 641,69  zł

  Read more Przebudowa drogi gminnej Zielkowice-Placencja–Parma

  megaphone 157874 640

  megaphone 157874 640

  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem lokalu w Bocheniu w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej

  Read more WYKAZ lokalu stanowiącego własność Gminy Łowicz, przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

  PunktInformacyjnyFunduszeEuropejskie

  PunktInformacyjnyFunduszeEuropejskieUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łowiczu organizuje Mobilny Punkt Informacyjny na temat Funduszy Europejskich i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (dalej: MPI). W związku z powyższym, zapraszam na bezpłatne konsultacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) oraz możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, które odbędą się dnia 19 kwietnia 2023 r. w godzinach 10.00 – 15.00 w Starostwie Powiatowym w Łowiczu (ul. Stanisława Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz)

  Read more Bezpłatne konsultacje w sprawie uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

  OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

  Na podstawie art. 49 oraz art. 31 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zwanej dalej w skrócie k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki”,

   

  Back to top